مزایای عضویت


تبلیغات

891

واحد تجاری(پاساژ) جنوبی, ساله سقف تیر آهنی

70,000,000

20

879

واحد تجاری(پاساژ) جنوبی, ساله اسکلت بتونی

700,000,000

20

سرامیک , پارکینگ , تلفن ,

797

واحد تجاری(پاساژ) جنوبی, ساله اسکلت فلزی

630,000,000

سرامیک , تلفن ,

581

واحد تجاری(پاساژ) شمالی, ساله اسکلت بتونی

256,000,000

20

سنگ , تلفن ,

571

واحد تجاری(پاساژ) شمالی, ساله اسکلت بتونی

115,000,000

20

تلفن ,